Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uprzejmie informujemy, że wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem następującego adresu e-mail: iod@spzoz-przeworsk.pl lub bezpośrednio w siedzibie organizacji w formie pisemnego wniosku.

SP ZOZ w Przeworsk zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego, brak możliwości weryfikacji tożsamości Wnioskującego może spowodować odrzucenie wniosku.

Tryb procedowania Państwa wniosku w związku z obowiązkiem odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO

Wniosek może być złożony bezpośrednio do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych. Każdy wniosek jest ewidencjonowany w prowadzonym przez Administratora rejestrze. Rozpatrzeniem wniosku zajmiemy się niezwłocznie. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków.
Okres przedłużenia może wynieść 2 miesiące.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny,
Administrator skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.

Jak mogę zgłosić żądanie realizacji moich praw odnośnie przetwarzania danych osobowych?

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

◾drogą pocztową na adres: SP ZOZ  w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

◾drogą elektroniczną na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@spzoz-przeworsk.pl

◾osobiście w naszej placówce

O co mogę wnioskować?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1.prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

2.prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii

3.prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

4.prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

5.prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

6.prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli przetwarzamy Twoje dane na tej podstawie

Jakie informacje powinny znajdować się w zgłoszeniu?

Aby móc przyjąć Twoje zgłoszenie i móc je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź musimy wiedzieć:

◾kim jesteś

◾z jakiego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać

◾jaki jest preferowany kanał kontaktu zwrotnego

Czy poniosę jakiekolwiek koszty realizacji moich praw?

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.

Czy każde moje zgłoszone żądanie zostanie zrealizowane?

Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy naszego Inspektora Ochrony Danych, jej wynikiem będzie odpowiedź dot. jego realizacji, którą od nas otrzymasz. Jednocześnie chcemy poinformować, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, gdy okaże się one niezasadne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przykładem takie sytuacji może być niemożność realizacji prawa do usunięcia danych (,,bycia zapomnianym”) w przypadku posiadania wytworzonej w SP ZOZ w Przeworsku dokumentacji medycznej, kiedy to jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, a w przypadkach szczególnych 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych.
(Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów do pracy SP ZOZ w Przeworsku

Klauzula informacyjna dotycząca osób objętych monitoringiem SP ZOZ w Przeworsku

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów SP ZOZ w Przeworsku

Klauzula informacyjna dotycząca kontrahentów SP ZOZ w Przeworsku

Klauzula informacyjna dotycząca otrzymanej korespondencji przez SP ZOZ w Przeworsku

Klauzula informacyjna dotycząca Zamówień Publicznych SP ZOZ w Przeworsku

Klauzula CV

Wniosek o realizację praw osób których dane dotyczą