O nas
Nasz Patron
Dyrekcja
Informacje dla pacjentów
Ochrona Danych Osobowych
Certyfikaty
Zamówienia Publiczne
Projekty UE
eREJESTRACJA
BIP
Aktualności                             
         
                                                                                                       
                                                                                                                            

Informujemy, że trwają prace nad zmianą szaty graficznej naszej strony.
Niebawem zostanie ona zmieniona.

21.12.2015

  

Dnia 11 grudnia 2015 r. w świetlicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku odbyła się XXIV  Edycja  Ogólnopolskiej Olimpiady  Promocji  Zdrowego  Stylu  Życia Polskiego  Czerwonego  Krzyża etap  rejonowy w kategorii  Szkół  Ponadgimnazjalnych.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania
o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia.

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmuje następujące szczeble: szkolny, czyli podstawowy, rejonowy, wojewódzki i krajowy. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju, udział w konkursie ma formułę otwartą.

Na każdym z etapów odbywa się test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmuje zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii Czerwonego Krzyża.

W etapie rejonowym wzięło udział 15 uczniów z czterech szkół ponadgimnazjalnych powiatu przeworskiego wyłonionych z etapu szkolnego.

I.     miejsce zdobyła Beata Pigan uczennica Zespołu Szkół w Sieniawie

II.  miejsce

·      Karolina Techmańska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku

·      Katarzyna Kontek z Zespołu Szkół w Kańczudze

III.             miejsce

·         Agnieszka Dudek z Zespołu Szkół w Kańczudze

·         Dawid Polniak  z Zespołu Szkół w Sieniawie.

 

Przyznano również nagrody dla szkół:

I miejsce Zespół Szkół w Sieniawie

II miejsce Zespół Szkół w Kańczudze

III miejsce Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

IV miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku


Gratulujemy zwycięzcom!!!

17.12.2015Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16
na podstawie
art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej
(tekst jedn. Dz. U 2015 poz. 618 ze zm.)
oraz
art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jedn. Dz. U 2015 poz. 581 ze zm.)

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w gabinetach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w Zarzeczu oraz w Żurawiczkach.

OGŁOSZENIE

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

WZÓR UMOWY

OFERTA
13.11.2015
OGŁOSZENIE

 

o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

 

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.  z 2015r. poz. 618) i art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)

 

z a p r a s z a

 

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

 

1.     badań urodynamicznych w lokalizacji SP ZOZ w Przeworsku

2.     badań histopatologicznych

3.     cytologii ginekologicznej

4.     badań w kierunku gruźlicy

5.     badań densytometrycznych

6.     całodobowego wykonywania badań tomografem komputerowym

7.     całodobowego wykonywania badań rezonansem magnetycznym

8.     badań elektromiograficznych EMG

9.     badań audiometrycznych

10. badań w zakresie hormonów, markerów nowotworowych i światłolecznictwa

11. badań krioterapii dla pacjentek Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej

12. całodobowego wykonywania badań endoskopowych

13. badań w zakresie Teleradiologii – interpretacji i opisu zdalnego badań radiologicznych (RTG)

14. badań w zakresie kruszenia kamieni nerkowych metodą ESWL w siedzibie Udzielającego Zamówienie dla pacjentów Oddziału Urologicznego SP ZOZ w Przeworsku

15. badań RTG sylwetkowych kończyny dolnej

16. badań medycyny nuklearnejOGŁOSZENIE13.11.2015RCK w RZ

PODZIEL SIĘ ŻYCIEM ODDAJ KREW

Odział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Przeworsku
oraz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
zaprasza chętne osoby  do oddania krwi podczas  akcji zbiórki,
która odbędzie się w Budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku (sala konferencyjna)
dnia 17.11.2015 r. w godzinach od 9.00 do 12.00


Serdecznie zapraszamy

Tomasz Huc

Prezes OR PCK
            w Przeworsku


09.11.2015


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej

(tekst jedn. Dz. U 2015 poz. 618 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(tekst jedn. Dz. U 2015 poz. 581 ze zm.)

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

1. w gabinetach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Zarzeczu oraz w Żurawiczkach.

2. w poradni chirurgii ogólnej.OGŁOSZENIE

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

WZÓR UMOWY POZ

WZÓR UMOWY PORDNIA

OFERTA


PRZEDŁUŻENIE TERMINU


15.10.2015

Poniżej przedstawiamy pismo przekazane Redaktorowi Naczelnemu Super Nowości dnia 30.09.2015 r.

 Redaktor Naczelny
 Super Nowości
 ul. Podwisłocze 46, Rzeszów

 

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24 ze zm.) zwracam się o zamieszczenie w terminie zakreślonym art. 32 cyt. ustawy sprostowania niezgodnych z faktami informacji zawartych w artykule Anny Moraniec z dnia 23 września 2015r. pod tytułem „Lekarz zostawił mnie ze zwłokami żony” w zakresie postępowania lekarza dyżurnego Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej SPZOZ w Przeworsku.  
 

Powyższy artykuł zawiera nieprawdziwe informacje, które stawiają w niekorzystnym świetle zarówno lekarza dyżurnego, jak też Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, a tym samym wprowadzają w błąd opinię publiczną. W związku z tym wnoszę o opublikowanie sprostowania następującej treści:

Nieprawdą jest, że lekarz dyżurny Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku nie poczuwał się do obowiązku stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu. Zgodnie z obowiązującym prawem lekarz powinien stwierdzić zgon przed upływem dwunastu godzin od momentu powiadomienia go. Powinien również wystawić kartę zgonu. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Pacjentka zmarła nagle, dotychczas nie była leczona. Rodzina nie posiadała też żadnej dokumentacji medycznej. Nie można było określić w sposób jednoznaczny nawet przypuszczalnej przyczyny zgonu, która musi zostać odnotowana w karcie zgonu.
W takiej sytuacji lekarz zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ma prawo uzależnić wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia sekcji zwłok. Może również powiadomić Policję lub prokuratora.

Wymieniona w artykule „jakaś lekarka” była lekarzem dyżurnym Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Dokonała oględzin zwłok w obecności prokuratora, który podjął decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok. Brak jest jakiejkolwiek winy lekarza dyżurnego. Postąpiono zgodnie z obowiązującym prawem, które wskazuje procedury jakie powinien zastosować lekarz gdy nie jest w stanie ustalić przyczyny zgonu. Kartę zgonu wystawia w takiej sytuacji biegły lekarz, po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego, sugerując możliwość pomijania obowiązku wpisywania w rubryce nr 18 karty zgonu przyczyny zgonu pacjenta, naruszają prawo. Zatem dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej to nie sugestie lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego, prowadzących akcję protestacyjną, są źródłem prawa, ale stosowne rozporządzenie Ministra Zdrowia. Wbrew temu co pisze Pani Redaktor Anna Moraniec w artykule Super Nowości z dn. 25-27 wrzesień 2015r. (zdanie ostatnie) SPZOZ nie może respektować wniosków wynikających z akcji protestacyjnej, ale właśnie dla bezpieczeństwa pacjentów i ich rodzin musi stosować obowiązujące prawo. Informacje zawarte w artykule zawierają błędny przekaz w zakresie jak wyżej i niezasadnie ugruntowują w społeczeństwie przekonanie o niewłaściwym funkcjonowaniu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz lekarza. A przekonanie to jest tworzone i podsycane przy powoływaniu się dziennikarza na niewłaściwe źródła informacji. Dysponujemy nagraniami rozmów telefonicznych jakie były prowadzone między rodziną zmarłej, personelem medycznym i policją, które to rozmowy w kontekście obowiązujących przepisów prawa potwierdzają prawidłowe postępowanie lekarza.


Z poważaniem

Dyrektor  Józef Więcław1.10.2015


Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej

(jedn. tekst Dz. U 2015 poz.618 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(tekst jedn. Dz. U 2015 poz. 581 ze zm.)  

zaprasza

 do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez ratowników medycznych w transporcie sanitarnym oraz izbie przyjęć.
 

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 01-11-2015 r. do 31-10-2018 r. 

 OGŁOSZENIE

OFERTA

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

WZÓR UMOWY

10.09.2015
 
 1.09.2015


 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

 

 

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w formie baru o pow. 78,30 m2
Wywoławcza stawka miesięczna czynszu najmu wynosi: 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.

Postąpienie wynosi 200 zł . Przetarg jest ważny, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.09.2015 r. o godzinie 10.00 w świetlicy Szpitala Powiatowego w Przeworsku przy ul. Szpitalna 16.

Wadium w wysokości 2000 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 11.09.2015 r. do godz. 09:00 w kasie Szpitala lub na rachunek tj.
Bank Spółdzielczy Przeworsk nr: 76 9106 0008 2001 0011 8880 0001 SP ZOZ Przeworsk

W dniu przetargu wadium powinno znajdować się na rachunku SP ZOZ w Przeworsku.

Szczegółowe warunki przetargu tj. regulamin oraz projekt umowy dostępne są w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
SP ZOZ w Przeworsku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 
 11.06.2015

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej (jedn. tekst Dz. U z 2015 poz. 618)
oraz
art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jedn. Dz. U 2015 poz. 581 ze zm.)

 

zaprasza

 

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów

1.         w oddziałach:

a.        Anestezjologii i Intensywnej Terapii

b.       Pediatrycznym

c.         Neonatologicznym

d.       w ramach dyżuru anestezjologicznego z miejscem wykonywania świadczeń na bloku operacyjnym,

sali porodowej, sali cięć cesarskich, w gabinetach zabiegowych oddziałów szpitalnych oraz w centrum diagnostyki endoskopowej

e.        w celu wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach organizacji i nadzoru nad blokiem operacyjnym

2.         w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w poradniach:

a.                                                          Kardiologicznej

b.                                                         Chorób płuc i gruźlicy

3.      w celu wykonywania konsultacji internistycznej w oddziale neurologicznym i udarowym


OGŁOSZENIE


WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

UMOWA ODDZIAŁY, PORADNIA, KONSULTACJE

UMOWA OIOM

UMOWA BLOK OPERACYJNY

OFERTA


PRZEDŁUŻENIE TERMINU

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
12.03.2015


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

ogłasza nowy konkurs na stanowisko:

 

-         Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego i Udarowego

-         Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

-         Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego


OGŁOSZENIE
09.02.2015

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej (jedn. tekst Dz. U z 2013 poz. 217 ze zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.) 

zaprasza  

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

I.           lekarzy specjalistów

1.          w oddziałach:

a.      Anestezjologii i Intensywnej Terapii

b.      Chirurgicznym

c.      Ginekologiczno Położniczym

d.     Rehabilitacji Neurologicznej

e.       Wewnętrznym

f.       Dziale Diagnostyki Obrazowej

2.          w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej tj. w poradniach:

a.      chirurgii ogólnej

b.      ginekologiczno położniczej

c.      neurologicznej

d.     neurologicznej dla dzieci

e.      chorób płuc i gruźlicy

f.       dermatologicznej

g.      endokrynologicznej

h.      okulistycznej

i.       laryngologicznej

j.       rehabilitacyjnej

3.          w ramach dyżuru anestezjologicznego z miejscem wykonywania świadczeń na bloku operacyjnym,

sali porodowej, sali cięć cesarskich, w gabinetach zabiegowych oddziałów szpitalnych oraz w centrum diagnostyki endoskopowej

4.        w celu wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, w ramach organizacji i nadzoru nad blokiem operacyjnym

5.          w celu wykonywania konsultacji w oddziale neurologicznym i udarowym w zakresie:

a.      chirurgii naczyniowej,

b.      neurochirurgii

6.          w celu wykonywania konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych.

II  fizjoterapeutów w Gabinetach Rehabilitacji Zabiegowej w Kańczudze, Jaworniku Polskim, Zarzeczu, Sieniawie


OGŁOSZENIE

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

WZÓR UMOWY ODDZIAŁY SZPITALNE i PORADNIE SPECJALISTYCZNE

WZÓR UMOWY DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

WZÓR UMOWY GABINETY REHABILITACYJNE

WZÓR UMOWY ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

OFERTA

PRZEDŁUŻENIE TERMINU


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
29.01.2015

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego i Udarowego
 •  Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego


OGŁOSZENIE
21.11.2014

Wyjaśnienia Dyrekcji związane z publikacją artykułów:
"Amerykański" system kontroli sprzątaczek w przeworskim szpitalu

 Kontrola sprzątaczek w Przeworskim szpitalu

Ubolewam, że profesjonalnie przygotowany przez redaktora Marka Cynkara wywiad został przedstawiony na stronach internetowych w sposób odmienny od założonego. Rzadko mówi się w mediach o profilaktyce zakażeń. Ciekawszym tematem są zwykle zakażenia nabyte w szpitalu, sepsa, śmierć dziecka. Łatwo mówi się wtedy o brudzie, zaniedbaniach, braku nadzoru.

A środowisko szpitalne jest z definicji obszarem mikrobiologicznie skażonym. Wszyscy ludzie stykający się ze szpitalem (personel, pacjenci, odwiedzający) stanowią potencjalne źródło drobnoustrojów chorobotwórczych. Dlatego efektywność prowadzonej dekontaminacji ma zasadnicze znaczenia dla przerwania łańcucha epidemiologicznego. Z tego względu personel szpitala powinien ściśle przestrzegać opracowanych procedur utrzymania czystości. Plan utrzymania higieny w szpitalu powinien zakładać również okresową kontrolę poprawności wykonania wyżej wymienionych procedur. W ostatnich latach wprowadzane są na rynek medyczny dodatkowe metody kontrolne jak na przykład znaczniki fluorescencyjne widoczne w świetle ultrafioletowym. I z tej metody nasz szpital skorzystał.

W literaturze medycznej opublikowano wiele badań dowodzących wpływu kontaminacji środowiska szpitalnego na wzrost ryzyka zakażeń szpitalnych. W wielu szpitalach procedury dekontaminacji powierzchni i sprzętów wykonuje personel pomocniczy nierzadko słabo przygotowany do tego zadania. Niektóre obszary szpitala uznane jako krytyczne dla bezpieczeństwa pacjenta muszą być sprzątane w kontrolowany sposób celem zapewnienia najwyższej efektywności. Nie można sobie pozwolić na to, aby osoba sprzątająca „w pośpiechu”, czy przez „zapomnienie” pozostawiała miejsca niesprzątane, a więc zanieczyszczone drobnoustrojami. Blok operacyjny stanowi jeden z obszarów krytycznych w szpitalu, gdzie nieprawidłowe lub nieefektywne wykonanie procedur dekontaminacji może skutkować bezpośrednio narażeniem pacjenta na zakażenie szpitalne, ciężkie powikłania a nawet śmierć. Również personel szpitala jest narażony na zakażenia. Dlatego należy robić wszystko, aby to ryzyko zminimalizować.

Mamy nadzieję że wprowadzenie nowej metody kontroli efektywności procedur dekontaminacji, opartej na znakowaniu żelem fluorescencyjnym niewidocznym w świetle dziennym, przyniesie oczekiwane rezultaty.

Już w badaniu pilotażowym zauważyliśmy, że wybrane powierzchnie były początkowo rzadziej zmywane podczas sprzątania, co świadczy o mniejszej dokładności wykonywanych procedur. Oczekujemy, że częste znaczenie wybranych powierzchni zaowocuje bardziej starannym wykonywaniem procedury sprzątania, a przez to zmniejszy się ilość drobnoustrojów na sprzątanych powierzchniach. Przyczyni się to do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w szpitalu.

Nie jest to więc system „szpiegowania sprzątaczek” i nie jest też „amerykański”, bo tam są tylko opracowywane wyniki ze szpitali z całego świata. Nie jest więc ważne miejsce opracowywania wyników, a ich treść oraz porównanie z innymi szpitalami.
Wnioski z prowadzonych kontroli nie są podstawą do karania personelu czy pozbawiania kogoś pracy. Prowadzimy na ich podstawie szkolenia, rozmawiamy z pracownikami, aby uświadomić im skalę zagrożenia.

Zapobieganie zakażeniom szpitalnym jest ustawowym obowiązkiem każdego szpitala. Wprowadzony (dotychczas bezpłatnie) system jest tylko jednym z elementów kontroli. Pobieramy również wymazy z rąk personelu, ze sprzętu medycznego, z różnych powierzchni. Nie po to, aby „szpiegować” personel, lecz po to aby jeszcze dokładniej prowadzić dekontaminację, a przez to zapewnić bezpieczeństwo naszym pacjentom.
Prowadzimy bieżące dezynfekcje pomieszczeń szpitalnych, sal operacyjnych z zachowaniem wszelkich procedur i zaleceń producentów środków dezynfekcyjnych.
Na skutek podjętych działań i wysiłku całego personelu w ostatnich latach znacznie zmniejszyła się u nas liczba zakażeń szpitalnych.
W listopadzie br. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku otrzymał wyróżnienie BEZPIECZNY SZPITAL 2014 przyznane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Jesteśmy dumni z tego, że potrafimy zapewnić bezpieczeństwo naszym Pacjentom.

lek. Janusz Szynal
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ w Przeworsku
Przewodniczący Komitetu ds. Zakażeń Szpitalnych
specjalista chorób zakaźnych


30.10.2014

 
29.10.2014

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej

(jedn. tekst Dz. U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(tekst jedn. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.) 

zaprasza   

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w gabinetach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w  Zarzeczu i w Żurawiczkach.


OGŁOSZENIE

WARUNKI

UMOWA

OFERTA

PRZEDŁUŻENIE TERMINU

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
12.09.2014

Ogłoszenie

konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej

(jedn. tekst Dz. U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(tekst jedn. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)

 

zaprasza

 

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów:

 

1. oddziale neurologicznym i oddziale udarowym

2. w ramach dyżurów medycznych pełnionych w/w oddziałach

3. w poradni neurologicznej


OGŁOSZENIE

WARUNKI

UMOWA

OFERTA

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU16.05.2014

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku 37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej
(jedn. tekst Dz. U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jedn. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)
 
zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów:
 1. w poradni chirurgii ogólnej
 2. w poradni chorób płuc i gruźlicy
 3. w poradni reumatologicznej
 4. w poradni neurologicznej  
 5. w ramach dyżurów medycznych pełnionych w oddziałach szpitalnych oraz w izbie przyjęć
 6. w ramach dyżuru anestezjologicznego z miejscem wykonywania świadczeń na bloku operacyjnym, sali porodowej, sali cięć cesarskich, w gabinetach zabiegowych oddziałów szpitalnych oraz w centrum diagnostyki endoskopowej
 7. w ramach gotowości do udzielania świadczeń w oddziale ginekologiczno położniczym
 8. w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej
 9. w oddziale neurologicznym i udarowym w ramach konsultacji z zakresu chirurgii naczyniowej
 10. w pracowni elektroencefalografii zakresie wykonywania interpretacji opisu badań EEG
OGŁOSZENIE
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
UMOWA
OFERTA

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia postepowania konkursowego czerwiec  2014


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU28.04.2014

Oferta pracy
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii.

Zainteresowanych ofertą pracy prosimy o kontakt osobisty w godzinach od 7: 00 do 14: 00, lub telefoniczny pod numerami:

16 649-15-46-Dyrektor ds. lecznictwa,

16 649-16-40-Ordynator oddziału neurologicznego,

16 649-15-49-Dział służb pracowniczych i płac.

22.04.2014

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk
ogłasza konkurs na stanowisko:

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Rehabilitacji
Ogólnoustrojowej
- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologicznego


OGŁOSZENIE


17.03.2014


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk
ogłasza konkurs na stanowisko:
 
- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Rehabilitacji
Ogólnoustrojowej
- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologicznego


OGŁOSZENIE
25.02.2014


Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej

(jedn. tekst Dz. U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(tekst jedn. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w poradni neurologicznej.

OGŁOSZENIE
OFERTA
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
UMOWA

PRZEDŁUŻNIE TERMINU

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
21.02.2014

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej

(jedn. tekst Dz. U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(tekst jedn. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

lekarzy specjalistów:

1. w oddziale Neonatologicznym

2. w oddziale Pediatrycznym

3. w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

4. w poradni Kardiologicznej

5. w poradni Chirurgii Ogólnej

6. w izbie przyjęć

7. w nocnej wyjazdowej opiece lekarskiej

8. w gabinecie lekarza POZ w Zarzeczu i w Żurawiczkach

9. w oddziale neurologicznym w formie konsultacji internistycznych oraz konsultacji z zakresu chirurgii naczyniowej

 

ratowników medycznych

1. w transporcie sanitarnym oraz izbie przyjęć 

 
OGŁOSZENIE
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
OFERTA
UMOWA - ANESTEZJOLOGIA
UMOWA - AOS
UMOWA - NEONATOLOGIA I PEDIATRIA
UMOWA - NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA POZ/IZBA PRZYJĘĆ
UMOWA - POZ
UMOWA - RATOWNIK MEDYCZNYPRZEDŁUŻENIE TERMINU

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU23.01.2014


Oferta pracy
 
           Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk zatrudni specjalistów w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii.
 
Zainteresowanych ofertą pracy prosimy o kontakt osobisty w godzinach

od 7: 00 do 14: 00,

lub telefoniczny pod numerami:

16 649-15-46, 16 649-15-49.

Pacjent zgłaszający się po raz pierwszy do lekarza specjalisty, któremu nie można udzielić porady w tym samym dniu, zostaje wpisany na listę pacjentów oczekujących.
Zapisy dokonywane są w Rejestracji

z-ca DYREKTORA ds LECZNICTWA
lek. med. Janusz Szynal